RIMA

نگهداری و پشتیبانی

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

6.نگهداری و پشتیبانی

در این فاز، پروژه ما آنلاین است و بازدیدکنندگان از سایت داده های خاصی را تولید می کنند، ویراستاران مشغول تولید محتوا هستند و ما امکانات سیستم را بهینه سازی می کنیم. فعالیت مهمی در راستای نظارت بر فعالیت های محیطی سایت، برنامه و داده ها باید انجام شوند تا کارائی سایت در حد معقولی باشد.

1.6-نظارت

نظارت مداوم بر عملکرد سیستم، نظارت بر منابع و خطاهای برنامه

2.6-نگهداری

نگهداری محیط، نگهداری برنامه و نگهداری داده