RIMA

نصب و راه اندازی

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

5.نصب و راه اندازی

استقرار یکی از مهمترین مراحل در طول چرخه حیات یک پروژه است. یک پروژه، در طول اجرای آن مرتبا در حال گسترش و به روز رسانی است. در اغلب موارد مفهوم استقرار با مفهوم محصول نهایی اشتباه گرفته می شود، در حالیکه استقرار شامل محیط هایی مانند سرور محلی، تجمیع، همگام سازی و آزمون است. در این بخش خلاصه ای درباره فرآیند بسط و گسترش پروژه از یک محیط به محیط دیگر و رویکردهای اساسی آن را شرح می دهیم.

1.5-رویکردها، ابزارها و فرآیند استقرار

مهمترین مرحله در طول چرخه حیات یک پروژه است.