RIMA

جمع آوری اطلاعات

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

1.جمع آوری اطلاعات

وقتی که ما میخواهیم پروژه ای را شروع کنیم ، ابتدا حوزه فعالیت و محدودیت هایی که باید با آنها کار کنیم را تعریف و مشخص میکنیم.برای این منظور لازم است تا ما سوالات خاصی را برای مشتریان خود طرح کنیم ، هدف ما از این بخش آشنایی شما با این نوع سوالات است.اگر شما بعنوان مشتری پاسخ های دقیق و با جزییات کامل در اختیار ما قرار دهید در آن صورت تیم توسعه و برنامه نویسی ما میتواند آنالیز دقیقتری از مدت زمان لازم برای اجرای پروژه و هزینه مورد نیاز آن  را در اختیار شما قرار دهد.

1.1-نیازمندی های عملکردی

این قبیل سوالات به ما در شناسایی اهداف ، فرایندهای کسب و کار و امکانات مورد نیاز پروژه کمک میکند.بعبارت دیگر از این طریق حوزه فعالیت پروژه برای ما مشخص میشود.

2.1-نیازمندی های محیطی

سوالات این بخش  تمرکز بر فرآیند ها و زیر ساخت هایی است که وابسته به پروژه هستند. بخشی از این سوالات به فرآیندها و ساختار تیم ما برمیگردد و نیاز است مشتری به بخشی از این سوالات پاسخ دهد. پاسخ های بعدی محدودیت های که ما در پروژه با آن درگیر هستیم را برای ما مشخص می کند.