RIMA

جمع آوری اطلاعات

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

1.جمع آوری اطلاعات

وقتی که ما میخواهیم پروژه ای را شروع کنیم ، ابتدا حوزه فعالیت و محدودیت هایی که باید با آنها کار کنیم را تعریف و مشخص میکنیم.برای این منظور لازم است تا ما سوالات خاصی را برای مشتریان خود طرح کنیم ، هدف ما از این بخش آشنایی شما با این نوع سوالات است.اگر شما بعنوان مشتری پاسخ های دقیق و با جزییات کامل در اختیار ما قرار دهید در آن صورت تیم توسعه و برنامه نویسی ما میتواند آنالیز دقیقتری از مدت زمان لازم برای اجرای پروژه و هزینه مورد نیاز آن  را در اختیار شما قرار دهد.

1.1-نیازمندی های عملکردی

این قبیل سوالات به ما در شناسایی اهداف ، فرایندهای کسب و کار و امکانات مورد نیاز پروژه کمک میکند.بعبارت دیگر از این طریق حوزه فعالیت پروژه برای ما مشخص میشود.

2.1-نیازمندی های محیطی

سوالات این بخش  تمرکز بر فرآیند ها و زیر ساخت هایی است که وابسته به پروژه هستند. بخشی از این سوالات به فرآیندها و ساختار تیم ما برمیگردد و نیاز است مشتری به بخشی از این سوالات پاسخ دهد. پاسخ های بعدی محدودیت های که ما در پروژه با آن درگیر هستیم را برای ما مشخص می کند.

وب سایت در حال تکمیل شدن می باشد