RIMA

توسعه

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

3.توسعه

وقتی که نیازمندی های پروژه و یک معماری کامل به همراه برنامه ریزی های انجام شده را در اختیار داریم می توانیم وارد فاز توسعه و اجرای پروژه شویم. در این بخش به شما نشان می دهیم که ما چگونه با پرهیز از دوباره کاری و هزینه های مرتبط به آن و همچنین در نظر گرفتن معضلاتی که در آینده می تواند رخ دهد فاز توسعه را آغاز می کنیم و اعضای تیم توسعه را در مسیر صحیح خودشان قرار می دهیم.

1.3-توسعه تیمی

ما تیم توسعه خود را جهت موفقیت در پروژه در راستای مدیریت تغییرات و همکاری های تیمی که منجر به کمترین میزان چالش شود شکل می دهیم.

2.3-بهترین شیوه های اجرایی

ما برای صرفه جویی در وقت و انرژی، توسعه دهندگان خود را تشویق می کنیم تا برخی از مفاهیم کلیدی مانند کارائی و امنیت را یاد گرفته و به خاطر بسپارند.