RIMA

شناسایی ساختار های داده ای

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

4.2.شناسایی ساختار های داده ای

برای اینکه مدیریت داده ها برای کاربران راحت تر باشد، برای نیازمندی های مختلف بهترین ساختار داده ای انتخاب می شود.

فرآیند طراحی داده

  • تعریف ساختار داده برای انواع داده (مانند اخبار، محصولات و ...)
  • تعریف رابطه میان داده ها (برای مثال مقالات مرتبط)
  • شناسایی نیازمندی های عملکردی داده ها (مانند گردش کار، نسخه بندی، امنیت و ...)
  • شناسایی اینکه باید از کدام نوع داده ها استفاده شود (برای مثال نوع صفحه، جداول دلخواه، ماژول و ...)

محتوای ساخت یافته و بدون ساختار

ساخت یافته :

از محتوای ساختیافته زمانی استفاده می شود که بتوان محتوا را در قالب فیلدهای خاصی طبقه بندی کرد. این فیلدها راهکاری آسان برای وارد کردن محتوا ارائه می دهند و ویراستاران براحتی می توانند داده ها را وارد کنند. همچنین باعث می شوند تا توسعه دهندگان براحتی بتوانند از آن داده ها در بخش های مختلف سایت استفاده کنند. این نوع محتوا می تواند به صورت پویا و با استفاده از ابزارهایی مانند مبدلها یا ماکروها به صفحات اضافه شوند (یعنی می توان به این نوع محتواها از طریق مبدل ها یا ماکروها دسترسی پیدا کرده و از آن ها استفاده کرد).

بدون ساختار :

از محتوای بدون ساختار زمانی استفاده می کنیم که نتوانیم آن را در قالب فیلدهای خاصی طبقه بندی کنیم. این نوع محتواها عموما بصورت مستقیم توسط ویراستاران در قالب html وارد می شوند و یا با استفاده از وب پارت های خاصی که برای اینکار در نظر گرفته شده اند در صفحه قرار می گیرند.

نحوه ذخیره داده ها در ریما

  • انواع صفحات در درخت محتوا
  • انواع صفحات دلخواه در درخت محتوا
  • جداول دلخواه
  • ماژول های دلخواه
  • انواع داده های سیستمی (مانند اطلاعات کاربر)