RIMA

طراحی

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

2.برنامه ریزی

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده در فاز قبلی ما این را به یک طرح و برنامه قابل اجرا تبدیل می کنیم. ما این بخش را برای آشنایی شما با نحوه برنامه ریزی تیم توسعه نوشته ایم.ما معتقدیم داشتن یک برنامه ریزی و یک معماری خوب می تواند موفقیت ما و مشتریانمان را تضمین کند.

1.2-نگاشت نیازمندی ها

با نگاهی به نیازمندی های کسب و کار سعی می کنیم تا امکانات و قابلیت های موجود در ریما را شناسایی کنیم.

2.2-انتخاب نوع پروژه و مدل پیاده سازی

انتخاب مدل توسعه مناسب

3.2-برنامه ریزی برای مدیریت محتوا

ایجاد یک استراتژی برای ایجاد محتوای اولیه یا محتوای در حال تولید، فایل ها و نحوه سازماندهی محتوا.

4.2-شناسایی ساختار های داده ای

ایجاد معماری اطلاعات به عنوان اساس و پایه توسعه و پیاده سازی