RIMA

تست

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

4.آزمون

در این فاز، همه چیز در سیستم مورد بررسی قرار می گیرد تا ما اطمینان حاصل کنیم که نتایج مد نظر ما در سیستم برآورده می شوند.

1.4-آزمون پسرفت / رگراسیون

هنگام آزمایش موارد پیاده سازی شده به مسائل زیر توجه می کنیم : 1- شناسایی و مورد توجه قرار دادن مسائل و ایرادات در طول برگزاری فرآیند آزمون : استفاده از ابزارهای عیب یابی متنوعی که در ریما تعبیه شده اند. 2- انجام آزمون ها در محیط های شبیه سازی شده که مانند محیط حقیقی پروژه عمل می کنند.