RIMA

مراحل پروژه

مراحل اجرای پروژه از ابتدا تا انتها

ما برای اجرای پروژه های خود در ریما شش فاز اصلی را شناسایی کرده و اجرا میکنیم.هر فاز از روند اجرا و توسعه در یک پروژه از روشی مانند روش آبشاری در فرایند مدیریت پروژه استفاده میکند.بعبارت دیگر ما در انجام  هر فاز از روند اجرای پروژه از یک روش چابک استفاده میکنیم.

فارغ از رویکرد انتخاب شده ، هر فاز مفاهیم کلیدی و بهترین شیوه ممکن جهت شناسایی نیازمندیهای واقعی و عملیاتی مشتری را ارائه میدهد.

لازم به ذکر است که عمده پروژه ها با استفاده از این روش قابل اجر هستند و برای سایر پروژه ها متناسب با نوع پروژه روش های دیگری برای پیشبرد اهداف و شناسایی نیازها قابل استفاده است.